Dražba pozemků (lesní, orná půda) celkem 4047 m2, k.ú. Proskovice, Proskovice, Ostrava

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých, a to: - pozemek parc. č. 255/31 lesní pozemek, způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa o výměře 1439 m2 - pozemek parc. č. 255/34 lesní pozemek, způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa o výměře 1543 m2 - pozemek parc. č. 289/9 orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond o výměře 1065 m2 to vše v kat. území Proskovice, obec Ostrava, okres Ostrava - město zapsané na listu vlastnictví č. 672 vedeného Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, KP Ostrava. Popis stavu předmětu dražby a jeho příslušenství V dražební vyhlášce jsou uvedeny údaje pouze podle dostupných informací. Navrhovatel odpovídá za vady na předmětu dražby pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou. Popis: Pozemků p.č., 289/9 v k.ú. Proskovice Pozemek se nachází v kat. území Proskovice obce Ostrava a je situován v okrajové části obce. Pozemek není možno využít k výstavbě. Lesní pozemky a lesní porosty Na lesních pozemcích rostou listnaté kmenoviny. Lesní porost není na pozemku p.č. 255/34 – bezlesí 140 f 510. p.č. 255/31 výměra 1439 m2, věk 102 let, zakm. 0,8 zastoupení dřevin: dub 50%, 3. bon. st., lípa 30%, 3.bon.st., habr 20%, 4.bon.st., p.č. 255/34 výměra 1543 m2 zastoupení dřevin: bez lesního porostu
Cena: 40.000 Kč
Lokalita: Proskovice
Okres: Ostrava
minimalní příhoz: 1.000,- Kč
místo dražby: www.realdrazby.cz
datum konání: 15.2.2018
hodina konání: 14:00 hod
nejnižší podání: 40.000,-Kč
dražební jistota: 4.000,-Kč
datum prohlídky: 13.2.2018 v 13:30hod
datum prohlídky 2: 14.2.2018 v 13:15hod

Váš makléř

Ing. Romana Čápová
Pobočka: Ostrava
Telefon: 603 879 961
Telefon 2: 800 250 250