Dražba souboru pozemků (orná půda, louky, ostatní) celkem 4953 m2, k.ú. Proskovice, Proskovice, Ostrava

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých, a to: - pozemek parc. č. 739/246 trvalý travní porost, způsob ochrany zemědělský půdní fond o výměře 3081 m2 - pozemek parc. č. 739/276 orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond o výměře 1717 m2 - pozemek parc. č. 761/8 ostatní plocha, způsob využití neplodná půda o výměře 155 m2 to vše v kat. území Proskovice, obec Ostrava, okres Ostrava - město zapsané na listu vlastnictví č. 672 vedeného Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, KP Ostrava. Popis stavu předmětu dražby a jeho příslušenství: V dražební vyhlášce jsou uvedeny údaje pouze podle dostupných informací. Navrhovatel odpovídá za vady na předmětu dražby pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou. Popis: Pozemků p.č. 739/246, 739/276, 761/8, v k.ú. Proskovice Pozemky se nachází v kat. území Proskovice obce Ostrava a jsou situovány převážně v okrajové části obce. Pozemky není možno využít k výstavbě.
Cena: 50.000 Kč
Lokalita: Proskovice
Okres: Ostrava
minimalní příhoz: 1.000,- Kč
místo dražby: www.realdrazby.cz
datum konání: 17.4.2018
hodina konání: 13:30 hod
nejnižší podání: 50.000,-Kč
dražební jistota: 5.000,-Kč
datum prohlídky: 5.4.2018 v 14:15hod
datum prohlídky 2: 6.4.2018 v 12:45hod

Váš makléř

Ing. Romana Čápová
Pobočka: Ostrava
Telefon: 603 879 961
Telefon 2: 800 250 250